Kontrakt nr 1

Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych

Kontrakt obejmuje usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych przewidzianych w Projekcie:
„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2012 – 2015 przy udziale środków z funduszu spójności w oparciu o warunki kontraktowe RED/YELLOW FIDIC dla Projektu „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Ogólny zakres Zamawiającego obejmuje :

  >  analizowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i przedmiaru) pod względem wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełniania wymogów przepisów dotyczących sztuki budowlanej i zastosowanych norm technicznych;

> opiniowanie i proponowanie zmian do Kontraktu z Wykonawcą Przedsięwzięcia;
> pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (monitoring i kontrola wykonania Przedsięwzięcia pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym),
> przekazanie w imieniu Zamawiającego placu budowy oraz wydanie Polecenia Rozpoczęcia Robót,
> ustanowienie, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, wymaganych przez polskie prawo inspektorów nadzoru,
> opiniowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
> opiniowanie listy podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i przedkładanie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
> opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych w przypadku nowej propozycji personelu wymaganego zapisami SIWZ na roboty budowlane i przedkładanie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
> wdrażanie zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,
> wyrażanie zgody na wykonanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
> wydawanie poleceń wykonania robót utrzymaniowych dla ochrony robót,
> stałe monitorowanie i nadzór nad przebiegiem realizacji robót budowlanych pod kątem ich jakości i terminowości,
> dokonanie przy udziale Zamawiającego odbioru końcowego Przedsięwzięcia od Wykonawcy robót budowlanych (Próby Końcowe),
>współpraca z Zamawiającym przy opracowaniu i wykonaniu Planu Finansowego Przedsięwzięcia zgodnie z umową o dofinansowanie,
> reprezentowanie interesów Zamawiającego (w uzgodnionym zakresie) wobec wszelkich organów administracji publicznej oraz specjalistycznych służb w zakresie wynikającym z przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia, na podstawie odrębnych pełnomocnictw (upoważnień) udzielonych przez Zamawiającego,
> monitorowanie wymagań decyzji o pozwoleniu na budowę i umowy o dofinansowanie, np. kwestii informacyjnej (tablice informacyjne, pamiątkowe, filmy/zdjęcia w czasie wykonywania robót),
> współpraca i udzielanie pomocy informacyjnej i merytorycznej wykonawcy działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z wdrażaniem Przedsięwzięcia,
> przekazanie Zamawiającemu wszelkich efektów działalności Wykonawcy w ramach Kontraktu, a w szczególności kompletnej dokumentacji związanej z realizacją procesu budowlanego.
> w ramach promocji zadania inwestycyjnego Inżynier zobowiązany będzie do bieżącego (minimum raz w miesiącu) przygotowania dokumentacji fotograficznej budowy oraz danych dla celów informacyjnych; przygotowywania raz na kwartał (oraz ad ho, o ile będzie to konieczne) komunikatów w wersji elektronicznej dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji, oznaczania wszystkich dokumentów w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonawca : Konsorcjum Grontmij Polska Sp. z o.o.; ul. Ziębicka 35 ; 60 – 164 Poznań ( lider ) oraz SAFEGE spółka akcyjna Parc de I’lle, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre.

Kontrakt podpisano w dniu 3 września 2012 roku w Gnieźnie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>